ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ส.ค. -11 ส.ค. 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี"

ลิงค์: https://iqepi.com/40651/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ส.ค. - 11 ส.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปทุมธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ๒. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน หรือสัญญาจ้าง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒. ร่างโต้ตอบหนังสือ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุม และรายงานการดำเนินงานอื่น ๆ ๓. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ และร่วมวางแผนการทำงานของฝ่ายหรือของสำนักฯ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด ๔. ดำเนินงานการให้บริการวิชาการในด้านต่างๆ ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนด ๕. ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ ๑. มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารงานทั่วไป อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา สรุปผลและข้อเสนอแนะ ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง ๔. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแผนงานเทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ การควบคุมตรวจสอบให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนางาน ๕. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารประสานงานการทำงานระหว่างบุคคล ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง ประกาศ 1 |