ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ส.ค. -21 ส.ค. 2560

กรมส่งเสริมสหกรณ์

"กรมส่งเสริมสหกรณ์"

ลิงค์: https://iqepi.com/40653/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,เฉพาะผู้พิการ อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800 อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ส.ค. - 21 ส.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- กรมส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณที่ยากพอสมควรปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และงานบันทึก งามพิมพ์ข้อมูลหรือเอกสารต่างๆ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น 1) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป 2) ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ 3) ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และวัสดุ 4) ควบคุมการรับส่งแยกประเภท และจัดส่งหนังสือหรือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5) ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็นที่ยากพอสมควร 6) ควบคุมการเก็บ พิมพ์ คัดสำเนา และค้นหาหนังสือหรือเอกสารทางราชการ 7) ควบคุมดูแลการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดงานต่างๆตลอดจนดูแลการซ่อมแซมรักษาสถานที่และทรัพย์สินของส่วนราชการ 8) ช่วยติดตาม รวบรวม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน 9) งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และงานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ 10) ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และวัสดุ 11) ช่วยปฏิบัติงานด้านสารบรรณ 12) วางขั้นตอนของงานบันทึกข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและข้อมูลที่ได้รับมาก่อนที่จะดำเนินการบันทึกต่อไป 13) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล เพื่อการประมวลผลข้อมูลในขั้นต่อไป 14) ดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเบื้องต้น 15) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ 1) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 2) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ 3) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่และมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 4) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการและกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 5) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 6) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 7) คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสม หรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ วิธีการประเมิน :
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 |