ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 7 ส.ค. -3 ก.ย. 2560 รวม 5 อัตรา

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ

"องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ"

ลิงค์: https://iqepi.com/40769/ หรือตำแหน่ง: นักวิชาการผลิตภัณฑ์,นิติกร,เศรษฐกร,ช่างโยธาระดับการศึกษา: ปวช.,ป.ตรีอัตราเงินเดือน: 11,650-16,500อัตราว่าง: 5ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


---องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯกรุงเทพมหานคร

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งปรเเทศไทยเรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ก.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษ๖รและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคีัดเลือกบุคคลทั่ไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง รวม 5 อัตรา2. คุณสบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับก. ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ 4 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แผนกวางแผนการผลิต กองโรงาน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่างคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ด้านเทคโนโลยีการอาหาร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านชีววิทยา ด้านจุลชีววิทยา ด้านชีวเคมี หรือด้านวิศวกรรมอาหารอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 16,800 บาท ทั้งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ข. ตำแหน่งนิติกร 4 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แผนกนิติกรรมสัญญาและคดีกองกฎหาย ฝ่ายทรัพยากรบุคลคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 15,000 บาท ทั้งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ระเบียบแลฃะประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ค. ตำแหน่งเศรษฐกร 4 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แผนกติดตามและประเมินผลกองแผนงานและโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผนงานคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 15,000 บาท ทั้งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ค.ส. ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ง. ตำแหน่งช่างโยธา 2 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แผนกออกแบบก่อสร้างกองอาคารสถานที่และบริการทั่วไป ฝ่ายพัสดุและบริการคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการออกแบบอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 10,150 บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามมติคณะรัฐมนตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ 11,650 บาท ทั้งนี้ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์จ. ด้านตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แผนกอาคารสถานที่ และบริการทั่วไป กองอาคารสถานที่และบริการทั่วไป ฝ่ายพัสดุและบริการคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 10,150 บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามมติคณะรัฐมนตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ 11,650 บาท ทั้งนี้ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างแผนที่ | ประกาศ 1 |